Ogłoszenia

 

Ogłoszenie o konkursie w ramach realizowania projektu  pt.: „Innowacyjne dodatki dla przemysłu odzieżowego”. 

 

Łódź, dnia 18.12.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 na nabycie wtryskarki

Dane Zamawiającego:

"KAMILENA" PPHU KRZYSZTOF SŁOBIŃSKI

Rudzka 51, 93-423 Łódź,

www.kamilena.pl

email: biuro@kamilena.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 • Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wtryskarki.

We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych , tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych z zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

 1. Umowa (treść uzgodniona przez Zamawiającego i Oferenta, który wygrał niniejsze postepowanie ofertowe),
 2. Dokumentacja projektowa, przy uwzględnieniu zmian i uzupełnień dokonanych w trakcie realizacji,
 3. Oferta Oferenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Układ zamykania:

- siła zamknięcia formy między 1100 – 1300 kN

- wymiary płyt: min. 550x550 mm. / max. 650x650 mm.

- maksymalne ciśnienie hydrauliczne: min. 180 bar /  max. 250 bar

- moc serwomatora/ów: min. 12 kW

- wielopunktowy układ zamykania

- funkcja szybkiego zamykania formy

- niskociśnieniowa funkcja ochrony formy

- regulowane podpory ślizgowe płyty ruchomej

- funkcja automatycznej regulacji wysokości formy

- skokowa funkcja ruchu wypychacza

- regulowana funkcja ruchu wypychacza

- regulowana wsteczna pozycja wypychacza

- funkcja opóźnienia ruchu wypychacza

- funkcja wyłączenia wypychacza

- szybkozłącze mocowania wypychacza według konstrukcji europejskiej

Układ wtrysku:

- dysza wtryskowa

- ruchoma osłona bezpieczeństwa dyszy z czujnikiem krańcowym bezpieczeństwa, wizjerem i blokadą położenia

- wielostopniowa regulacja:

* prędkości, ciśnienia i pozycji wtrysku

* ciśnienia, czasu i prędkości docisku

* prędkości dozowania

* przeciwciśnienia

- funkcja dekompresji w opcji przed i po dozowaniu

- regulacja pozycji i prędkości ślimaka

- regulacja ciśnienia wtrysku

- funkcja opóźnienia wtrysku

- funkcja opóźnienia nabierania/dozowania i docisku

- funkcja intruzji

- funkcja autoczyszczenia

Pozostałe:

- elektroniczny sterownik sterujący pracą maszyny

- złącze USB do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi

- wbudowana karta pamięci

- min. 2 wyłączniki bezpieczeństwa

- zabezpieczenie termomagnetyczne wyłącznika głównego

- pełna certyfikacja CE

Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim.

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do zakładu firmy do dnia 31.05.2021 r. pod adresem ul. Rudzka 51, 93-423 Łódź.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42994200-2

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu

o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Oferentów

- wyciąg z KRS-u, (lub jego odpowiednika)

- informacje o firmie i prowadzonej działalności (np. oświadczenie)

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.
  3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   W ofercie należy podać termin jej ważności.
  4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
 2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres ul. Rudzka 51, 93-423 Łódź, lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres biuro@kamilena.pl w terminie do dnia 28.12.2020 r. Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać „OFERTA na nabycie wtryskarki)”

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.  Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Zapytanie ofertowe. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Kamil Słobiński – tel. 514 839 947, biuro@kamilena.pl

 • Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów

1.

Cena netto

95%

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:

(cena w ofercie z najniższą ceną/ cena badanej oferty) x waga kryterium x 100)

2.

Okres gwarancji

5%

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja liczby miesięcy okresu gwarancji z oferty ocenianej do liczby miesięcy okresu gwarancji najdłuższego ze złożonych ofert pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:

(liczba miesięcy z badanej oferty/liczbę miesięcy okresu gwarancji najdłuższego z ofert) x waga kryterium x 100

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Oferent poda cenę w ofercie w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

 • Powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. W ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządziły Zamawiającemu szkodę lub był/jest w Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym.
 6. Znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia.
 7. Złożył w związku z Zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2019 r. r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Warunki zmiany umowy:

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
 3. a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 4. b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,
 5. c) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności:

–      gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego

 1. Pozostałe informacje:
  1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- Kamil Słobiński – tel. 514 839 947, biuro@kamilena.pl,

 1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
 2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

 Formularz ofertowy

 

 

 

  

  kontaktzadzwoń
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Więcej w polityce cookies.
  Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia